Společně pro Telč – Piráti a ZeleníProgram pro Telč

Podrobný volební program 2014 - 2018 (v pdf)

Odpovědné hospodaření města

• Výběrová řízení
- zveřejňovat na webu města již předběžná oznámení o všech zakázkách, včetně nadlimitních i podlimitních,
- od začátku až do konce na internetových stránkách města (včetně všech zadávacích kritérií),
- nesoutěžit slepě pouze cenou, ale důsledně definovat i technické kvalifikační předpoklady, aby byla garantována co nejvyšší kvalita provedení.
Velké stavby se souhlasem obyvatel - veřejné projednávání všech velkých investic, ale i menších, které mohou výrazně zasáhnout do kvality života v Telči (např. další supermarkety, developerské projekty apod.).
Upřednostňovat projekty, které budou sloužit většině obyvatel - nedělat jen „projekty pro projekty“ – následná udržitelnost každého, byť investičně dotovaného projektu je finančně náročná - mzdové a režijní náklady pak dlouhodobě zatěžují městský rozpočet.
• Nezadlužovat město nad rámec možností splácet půjčky.
• Důsledná kontrola hospodaření firem a organizací s plným nebo většinovým podílem města.
• Vyčlenit část rozpočtu pro tzv. „Participativní rozpočtování“, kdy o využití peněz budou rozhodovat sami občané - projekt probíhá kontinuálně po celý rok. Každý občan má možnost zapojit se nejprve do veřejných diskuzí s cílem identifikovat klíčové oblasti, které Telčané upřednostní. V následné sérii moderovaných setkání mohou sami občané navrhovat a prezentovat projekty k uskutečnění, které jsou následně vystaveny na webu města, nástěnce a dalších místech. V rámci posledního kroku o projektech občané hlasují, a ty, které zvítězí, jsou následně uskutečněny.

Otevřená radnice a zapojení občanů do rozhodování

• Velké a zásadní projekty zveřejňovat dostatečně předem v Telčských listech a na internetu - včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města; pro jejich projednávání organizovat veřejná slyšení, ankety, příp. i místní referenda, zásady územního rozvoje a související územní plány graficky prezentovat na webu.
• Zveřejňovat veškeré veřejné zakázky dle zákona na webu města.
• Všechny smlouvy obce umístit na web města - přehledně zveřejnit všechny smlouvy, případně i faktury a objednávky města a městských organizací s výjimkou těch, které nedovoluje zákon.
• Online video-přenosy a archiv záznamů z jednání zastupitelstva.
Lépe zpřístupnit jednání zastupitelstva, včas zveřejňovat podklady pro jednání, ale následně i výsledky hlasování a další dokumenty, vč. zápisů z jednání výborů a komisí.
• Umožnit občanům v pravidelně zařazovaném bodu na zastupitelstvu vystoupit s jakýmkoliv podnětem.
• Radnice má aktivně vyhledávat občana a jeho názory - kromě informačního systému online i anketami, dotazníky, možností pravidelné internetové diskuse s radními a zastupiteli, poskytováním informací prostřednictvím sociálních sítí, besedami a veřejnými slyšeními.
• Veřejné debaty a dosahování společenské dohody - i když bude město postupovat rozumně a investovat do různých oblastí, tak bez větší komunikace a systematického dotazování a zapracovávání připomínek občanů bude mít stále významná část obyvatel pocit, že stojí mimo a „někde se rozhoduje za ně“.
• Poskytnout data o provozu města v podobě tzv. otevřených dat (open data).
• Zavést srozumitelný rozklikávací rozpočet města (takto přehledně informovat o příjmech a výdajích města).
• Nejen web města, ale i Telčské listy je třeba jako média veřejné služby otevřít názorové diskusi vč. opozičních názorů zastupitelů i nesouhlasných polemik od občanů. Cílem je předkládat informace názorově pluralitní dostatečně předem a v plném znění tak, aby se občané mohli k plánovanému kroku radnice vyjádřit a zapojit se do rozhodování.
• Budeme požadovat, aby část míst v komisích rady města byla vyhrazena i přímo pro občany, které nenominují politické strany a kandidující politická uskupení.
• Zveřejnit seznam nemovitostí vlastněných městem (pro podporu zaměstnanosti, využití spolky apod.).

Podpora podnikání a zaměstnanosti

• Podpora udržení a vzniku nových pracovních míst a podnikání ve městě
- zřídit dotačního poradce/konzultanta, který by např. na částečný úvazek pomáhal podnikatelům s vytipováním vhodných dotačních příležitostí a přípravou žádosti, zároveň by spravoval cowork centrum viz. níže,
- iniciovat a podpořit vznik „cowork centra“ - společné kancelářské prostory pro nezávislé profesionály a podnikatele - začátečníky, vybavené informační technikou a s možností konzultací s všestranným poradcem – od obsluhy techniky po orientaci v zákonech a předpisech, vedení kursů apod.,
- nevyužité městské nemovitosti k dispozici podnikatelům formou pronájmu - podpora místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních organizací zejména stanovením dostupných 
nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkáními podnikatelů a dalšími kroky (např. nájem lze hradit i údržbou a rekonstrukcí prostor).
• Spolupráce s místními podnikateli - aktivně zapojit podnikatele do života města, pravidelná setkání, účast na městských akcích.

Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví

• Minimálně udržet stávající rozsah zdravotnických služeb.
• Podporovat aktivity pro rodiče s dětmi - např. nabídkou vhodných prostor, které vlastní město a nejsou využívány (v takovýchto prostorách se může spojit několik subjektů a poskytovat širokou škálu služeb od prenatálních kurzů, těhotenských cvičení, poporodních kurzů pro matky a novorozence až po volnočasové aktivity dětí v mladším předškolním věku např. v duchu Montessori apod.).
• Podporovat terénní pečovatelskou službu – umožňuje seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
• Domov pro seniory - pro ty, kteří potřebují permanentní asistenci nejen zajistit dostatečný počet míst, ale i zkvalitnění zázemí – investici do oprav a údržby stávajícího domova, aby vyhovovalo standardním požadavkům.
• Zajistit startovací byty pro mladé rodiny.

Školství a podpora rodin s dětmi

• Podporovat případné alternativy (lesní školka, lesní klub apod.) a volnočasové aktivity dětí a mládeže (včetně nízkoprahových zařízení).
• Podpora zdravějšího stravování ve školských zařízeních - NE školním automatům na sladkosti ve školách (mají negativní vliv - obezita, agresivita, špatné školní výsledky), upravit stravování ve školních zařízeních (ZŠ i MŠ) dle zásad zdravé výživy a aktuálních informací o vyváženém stravování.
• Podpora škol při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.
• Výběr a jmenování ředitelů a ředitelek škol - provádět výhradně na základě konsensu a otevřeného odborného posouzení jejich projektů nezávislou konkurzní komisí.
• Podpořit možnost dlouhodobějšího financování ve školských zařízeních (ne pouze na jeden rok), kdy vedení školy by mohlo mít možnost vytvářet finanční rezervy, které by byly použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.
• Transparentní hospodaření škol a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.
• Nadále podporovat vyvážený počet míst v mateřských a základních školkách – možnost variabilních prostor (školka/škola) dle momentálních požadavků demografického vývoje.

Životní prostředí

• Zavést motivační systém třídění odpadu, který sníží množství směsného odpadu, a sníží tak 
poplatky za odpad těm, kteří třídí, ale i náklady městu (výborně již funguje v Mikulově, v našem regionu v Krahulčí, či v Lukách nad Jihlavou a Vyskytné). Kdo více třídí, a produkuje tak méně směsného odpadu, zaslouží si slevu z paušálního místního poplatku za odpad.
• Rozšířit kontejnerový sběr bioodpadu (zejména pro bytové domy) a zavést kontejnerový sběr kovů (plechovky, hliníková víčka; funguje např. v M.Budějovicích), do systému více zapojit Služby Telč a příp. i ZD Telč (např. malá dotřiďovací linka, kompostárna, využití kompostu … ), zachovat a navýšit, kde je potřeba, stávající počet kontejnerů na tříděný odpad (pro sběr plastů, papíru, skla a tetrapakových obalů).
• Podpořit opětovné využití nepotřebných předmětů – podporovat bleší trhy, ve sběrných dvorech rozšířit služby např. i o bazar použitelných věcí apod.
• Zlepšit pořádek u kontejnerů - v místech, kde bývají přeplněné, přidat další.
• Pečovat o zeleň jako o klíčový prvek pro kvalitu života ve městě - slouží jako ochrana proti hluku, prachu, snižuje teplotu v letních vedrech, podporuje estetickou stránku města a především vytváří pohodu pro obyvatele i návštěvníky.
• Vytvořit smysluplnou koncepci městské zeleně - preferovat druhy vhodné velikostí i požadavky do konkrétní lokality, zohledňovat moderní trendy v městské zeleni.
• Při nutnosti kácení poskytnout možnost úhrady do ekofondu (určený výhradně na ozeleňování města) místo náhradní výsadby, která se může často z nouze realizovat i na nevhodných místech.
• Stanovit zásady používání prostředku „Roundup“ při údržbě veřejných ploch - vyloučit jejich používání na veřejných prostranstvích vyjma jasně odůvodněných případů, jako např. hubení invazivních druhů či nutnost zbavení vegetace při přeměně pozemku. Týká se i všech podobných přípravků na bázi glyfosátu - širokospektrálních herbicidů potenciálně škodlivých pro lidské zdraví. (Vzor rozhodnutí RM Borovany )
• Ochrana a pravidelná údržba zeleně a stromů - ozdravný řez místo kácení, přísné postihování vandalismu, zvláštní pozornost věnovat alejím.
• Udržovat nebo znovuzprůchodnit stezky a cesty pro vycházky do přírody v okolí města tak, aby umožňovaly i jízdu s kočárky.
• Přidat krabice s pytlíky pro pejskaře - zejména do parku a okolí centra.
• Radnice – zelené úřadování - preferovat elektronickou agendu, na papír netisknout zbytečně, tisk oboustranně, standardizovat používané úsporné fonty, používat recyklovaný papír, v budovách veřejných a v majetku města instalovat nádoby na separovaný odpad, dbát na šetrnou spotřebu elektřiny, vody a tepla (nepřetápět prostory, někdy až za hranici tepelné pohody).

Kultura, volnočasové aktivity a veřejný prostor

• Vybudovat důstojný multifunkční kulturní objekt s dostatečnou kapacitou (pro divadlo, kino, přednášky, tanec, plesy apod.). Zásadní je, aby mohl být využíván za nízký poplatek i pro neziskové organizace a spolky. Zároveň je nezbytný pro akce v případě špatného počasí (nestačí zakryté pódium - když prší na diváky, tak jich moc nepřijde).
• Více se soustředit na obyvatele Telče (zejména na nabídku pro mládež, děti a seniory, podporovat vlastní aktivity).
• Přehodnotit každoročně pořádané akce - místo rutiny a strnulosti více zábavy a poučení, místo kvantity kvalita a oživení novými nápady (např. pivní slavnosti, tematické trhy, farmářské trhy, místní potraviny a výrobky).
• Upravit režim trhů na náměstí – podpora různého sortimentu, který se bude lišit a bude mít vždy vztah k souběžně pořádané akci (např. tradiční řemesla, místní výrobky, potravinářské produkty), omezit prodej nekvalitního, nevkusného a nezdravého zboží, jehož prodej žádnou přidanou hodnotu městu ani akci nepřináší.
• Více podporovat místní kulturní a společenské aktivity, spolky, stávající instituce, ale i jednotlivce a rodiče s dětmi (mateřská centra, DDM, ZUŠ, Kvítek, Podjavořičan, pěvecké sbory, hudební a taneční skupiny, divadelní a výtvarné aktivity, vč. menšinových a alternativních žánrů, pořadatele kulturních akcí atd.), zamyslet se nad hromadným paušálním poplatkem za autorská práva vymáhajícím organizacím.
• Vypracovat koncepci a pestřejší výstavní plán Městské galerie Hasičský dům - zejména od října do května, kdy se nekonají výstavy na Židovském hřbitově, nezapomínat i na autory z Telče, mikroregionu a Vysočiny.
• Podpořit umělecká řemesla (ve spojení s městem Telč).
• Maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity - spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Obce mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům.
• Řádně propagovat nejen městské akce, ale i všechny kulturně-společenské akce a projekty spolků a občanských aktivit ve městě (mj. i včasným značením, lepšími přístupovými cestami apod. – např. železniční muzeum…).

Sport a volný čas

• Udržovat nová i starší dětská hřiště.
• Rozšířit webové stránky města o přehlednou nabídku jednotlivých sportovních aktivit pro občany – jaká sportoviště se dají ve městě využívat, kdy se konají turnaje či pravidelná cvičení.
• Najít a zprovoznit vhodný svah pro zimní sáňkování (mimo areál zámeckého parku, který bývá z bezpečnostních důvodů často v zimě nepřístupný).
• Zřídit dráhu, příp. okruh pro in-line bruslaře (ve vhodné lokalitě, lze i oddělením pruhu od stávající komunikace).
• Připravit studii proveditelnosti na malý plavecký bazén – do 25 m, s celoročním provozem, příp. uzavřený v létě, dovybavený saunou apod., ideálně v blízkosti škol (ve dne pro školy, večery a víkendy pro veřejnost vč. turistů, vzor např. malý bazén v Hlinsku).
• Udržovat dobrý stav přírodního koupaliště u rybníka Roštejn (pravidelné sečení, snazší přístup do vody apod.).

Bezpečnost a pořádek

• Zřídit na webu města "Info foto - závady" - služba občanům města (vzor Dačice ).
• Zaměřit se na: pravidelnou komunikaci a spolupráci s Policií ČR, prevenci negativních jevů – přednášky pro mládež na školách, sledování vandalismu, pořádek v ulicích a kolem kontejnerů na tříděný odpad, zajištění fotodokumentace případů a jejich důsledné dotahování do konce, opravy a údržbu městského mobiliáře odhalenými vandaly.

Územní rozvoj, urbanismus a infrastruktura

• Koncepčně řešit budoucí využití ploch se zapojením občanů do diskuse (např. bývalé autobusové nádraží, dosluhující zimní stadion, Ranč apod.) - uspořádat ankety, veřejná slyšení a projednávání.
• Územní rozvoj plánovat koncepčně na základě potřeb města a jeho občanů. Neřídit se pouze harmonogramem a tématy dotačních titulů. O rozvoji je potřeba uvažovat v dlouhodobém horizontu a nečekat, co se daný rok vypíše za dotační programy a podle nich rozvoj řídit.
• Panský dvůr – transparentněji informovat o využívání celého objektu, obsahu smluv a dodatcích se všemi subjekty. Připravit koncepci se všemi možnými variantami vývoje do budoucna (vč. možnosti ukončení spolupráce s nájemcem v případě nevýhodnosti smlouvy či neplnění smluvních závazků).
• Iniciovat dialog s majiteli o možnosti spolupráce na podobě a využití hradebního příkopu a bývalé synagogy.
• Dát přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny.

Doprava

• Včas informovat o nových projektech i plánovaných rekonstrukcích a dosahovat shody s obyvateli (je třeba, aby se s cyklisty, chodci, ale i motoristy počítalo již při plánování dopravní sítě a staveb ve fázi záměru).
• Podpořit veřejnou dopravu, zejm. dojíždění za prací a do škol – financování spojů min. v současném objemu a optimalizace jízdních řádů (počet spojů a návaznost).
• Více nepřestupních (Kostelec) vlakových spojů do Jihlavy – v časech vhodnějších pro dojíždění do zaměstnání a škol.
• Zřídit chodník nebo bezpečnou stezku pro příchod k rybníku Roštejn (od Nadymáku k odbočce na hráz).
• Podpořit cyklodopravu ve městě (cyklopruhy, cyklostezky, stojany pro cyklisty, zřízení větší samoobslužné úschovny kol hlídané kamerou na dopravním terminálu, dětské dopravní hřiště).
• Větší bezpečnost křižovatek ve městě - optimalizace dopravního značení a posílení bezpečnostních prvků (Jihlavská x Slavatovská-Štěpnická (pod kinem); Na Posvátné x Třebíčská–Staňkova (u Výkupu); Jana Žižky x Štěpnická – instalovat zrcadlo).
• Efektivní systém parkování v Telči – jasně vymezit jednotlivé zóny pro parkování (placené, rezidenční, zdarma) a instalovat přehledné informační tabule o možnostech parkování ve městě, nebetonovat další plochy, ale využít stávající kapacity.
• Včasné opravy chodníků a povrchů silnic, bezbariérové chodníky.

Turistický ruch

• Pro prosperitu města je důležité udržet turisty ve městě více dní - zejména rozšiřováním nabídky aktivit a atraktivit ve městě a jeho okolí. Ve spolupráci s mikroregionem budovat naučné stezky a okružní cyklotrasy za hranice města, snaha o podporu nových služeb zážitkové turistiky (okružní jízdy po Telči a okolí, vyjížďky na koních apod.). Podporovat vyhlášení přírodního parku Javořická vrchovina- jako „značky kvality“, kterou již léta úspěšně využívá sousední Česká Kanada (i aktivním přístupem ve věci získání dalších obcí pro myšlenku vyhlášení parku).
• Vyhláškou regulovat prodejce na náměstí v podloubí - aby neměli zboží vystavené v podloubí tak, že se tudy nedá téměř ani projít.
• Podporovat podnikatelské aktivity směřující k rozšíření nabídky a stálému zvyšování kvality poskytovaných služeb.
• Apelujeme na častou diskusi a spolupráci veřejného a soukromého sektoru vč. laické veřejnosti a obyvatel v rámci cestovního ruchu, diskuze při tvorbě propagačních materiálů města, snaha propojovat nabídku kulturních akcí apod.© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.